Czwartek, 24 kwietnia 2014
Hasło:
Interpretacje Karty Nauczyciela i przepisów prawa oświatowego dla praktyków
Wyszukiwarka

na stronie www
w poradniku

Kampanie reklamowe obsuguje Bizon Media

BizOn Media ul. Altowa 2,
02-386 Warszawa
tel. (022) 592 45 95
fax. (022) 489 42 18
info@bizonmedia.pl
http://www.bizonmedia.pl
Dodatek za wysługę lat, wynagrodzenia

Dodatek za wysługę lat dla nauczyciela - zaliczanie okresów do stażu pracy

[2009-02-09]

Pytanie: Jakie okresy wlicza się do stażu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat nauczyciela i na jakiej podstawie? Czy urlop wychowawczy wypłacany przez ZUS też należy wliczyć (mam zaświadczenie z ZUS) do stażu pracy nauczyciela? Jakie dokumenty należy uwzględniać, czy mają to być tylko świadectwa pracy i zaświadczenia z urzędu pracy, czy mogą to być inne dokumenty?

Odpowiedź: Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy oraz inne okresy zaliczane na podstawie przepisów szczególnych. Dokumentem potwierdzającym staż pracy jest świadectwo pracy. Inne okresy udowadnia się w sposób określony przepisami szczególnymi, np. dowodem pobierania zasiłku dla bezrobotnych jest zaświadczenie wydane przez urząd pracy.

Okresy poprzedniego zatrudnienia - tylko na podstawie umowy o pracę

Do stażu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat można zaliczyć poprzednie okresy pracy nauczyciela, jeżeli praca ta wykonywana była na podstawie umowy o pracę. Dyrektor dokonuje zaliczenia na podstawie przedstawionych przez nauczyciela świadectw pracy. Praca wykonywana poza stosunkiem pracy (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na podstawie umów cywilnoprawnych) nie jest uwzględniana do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat.

Inne okresy mogą być zaliczane na mocy przepisów szczególnych

Oprócz okresów poprzedniego zatrudnienia do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat zalicza się także okresy szczególne. Formy ich dokumentowania oraz zaliczania do stażu pracy zostały unormowane w przepisach szczególnych. Szczególne okresy, zaliczane do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, to np.:
1) okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych,
2) udokumentowane okresy zatrudnienia zagranicą repatriantów oraz osób uznanych za repatriantów,
3) okres pracy w gospodarstwie rolnym,
4) okres czynnej służby wojskowej,
5) okres zatrudnienia obywatela polskiego zagranicą u pracodawcy zagranicznego.

PRZYKŁAD
Jeśli chodzi o dokumentowanie ww. okresów, to przykładowo okres pracy w gospodarstwie rolnym udowadnia się przy pomocy zaświadczenia wydanego przez urząd gminy, natomiast okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych udowadnia się przy pomocy zaświadczenia wydanego przez powiatowy urząd pracy.


Urlop wychowawczy wliczany do stażu pracy u danego pracodawcy

Urlop wychowawczy, z chwilą zakończenia, jest również wliczany do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze (np. prawo do dodatku za wysługę lat). Jest on wliczany do okresu zatrudnienia u danego pracodawcy pomimo, iż pracownik w okresie urlopu wychowawczego nie korzysta ze świadczeń przysługujących z tytułu wykonywania pracy.

Podstawa prawna:

  • art. 1865 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.),
  • art. 79 ust. 1, art. 86 ust. 1, ust. 2 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001),
  • art. 1 ust. 1 ustawy z 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz.U. z 1990 r. Nr 54, poz. 310),
  • art. 120 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416),
  • §7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181, ze zm.),
  • § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 262, poz. 2607, ze zm.).

eletter - wynagrodzenie


Ustalasz dodatek za wysługę lat, planujesz nagrodę jubileuszowa dla nauczyciela? Kliknij poniższy przycisk

Zamow - awans zawodowy

 

O poradniku
Zapis na e-letter
Dyrektor szkoły - Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego - Wniosek o rozpoczęcie stażu na mianowanego - Prawo oświatowe - Emerytury dla nauczycieli
Zastosuj w swojej placówce interpretacje Karty Nauczyciela dotyczące takich zagadnień jak: emerytura nauczyciela, dodatek za wysługę lat, odprawy dla nauczyciela, urlop dla poratowania zdrowia i urlop wypoczynkowy nauczyciela.