Czwartek, 24 kwietnia 2014
Hasło:
Interpretacje Karty Nauczyciela i przepisów prawa oświatowego dla praktyków
Wyszukiwarka

na stronie www
w poradniku

Kampanie reklamowe obsuguje Bizon Media

BizOn Media ul. Altowa 2,
02-386 Warszawa
tel. (022) 592 45 95
fax. (022) 489 42 18
info@bizonmedia.pl
http://www.bizonmedia.pl
Dodatek za wysługę lat, wynagrodzenia

Dodatek za wysługę lat dla nauczyciela zatrudnionego w kilku placówkach

[2009-02-09]

Pytanie: Jak należy obliczyć staż pracy nauczyciela w drugim stosunku pracy, np. dla potrzeb ustalenia wysokości dodatku za wysługę lat?

Odpowiedź: Przy ustalaniu stażu pracy nauczyciela zatrudnionego w kilku zakładach pracy ważne jest, czy łączny wymiar zajęć ze wszystkich miejsc pracy nauczyciela przekracza obowiązujący go wymiar zajęć, czy też jest od niego niższy.

Gdy łączny wymiar przekracza pensum poprzednie zatrudnienie zaliczasz w jednej szkole

Jeżeli łączny wymiar zajęć nauczyciela ze wszystkich stosunków pracy przekracza obowiązujący go wymiar zajęć, to poprzednie miejsca zatrudnienia można mu zaliczyć do stażu pracy tylko w jednym podstawowym miejscu pracy. Okresy podlegające wliczeniu to poprzednie okresy zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy oraz inne udowodnione okresy, podlegające wliczeniu do uprawnień pracowniczych. O tym, które z miejsc jest podstawowym miejscem zatrudnienia, ma prawo zdecydować nauczyciel, ponieważ żaden przepis nie definiuje tego pojęcia.

PRZYKŁAD 1
Nauczycielka języka polskiego w roku szkolnym 2008/2009 jest zatrudniona w szkole podstawowej w wymiarze 9/18 obowiązującego wymiaru zajęć oraz w gimnazjum - w wymiarze 13/18. W poprzednich latach przepracowała łącznie 8 lat w liceum. Jej łączny wymiar zatrudnienia przekracza obowiązujący wymiar zajęć (wynosi 22/18). Nauczycielka jako podstawowe miejsce zatrudnienia wskazała gimnazjum.
Zgodnie z tym przysługuje jej w gimnazjum dodatek za wysługę lat w wysokości 8% wynagrodzenia zasadniczego. Natomiast w szkole podstawowej nabędzie prawo do dodatku za wysługę lat w wysokości 3% wynagrodzenia zasadniczego po przepracowaniu tam 3 lat.

Wyjątek stanowi sytuacja, gdy nauczyciel przepracował w dodatkowym miejscu zatrudnienia co najmniej 3 lata.

PRZYKŁAD 2
Ta sama nauczycielka przedstawiła świadectwo pracy z technikum, w którym była zatrudniona przez 4 lata, pracując jednocześnie w liceum. Okres pracy w technikum należy wliczyć nauczycielce do dodatkowego zatrudnienia (obecnie w szkole podstawowej). Wówczas otrzyma ona w szkole podstawowej dodatek za wysługę lat w wysokości 4% wynagrodzenia zasadniczego.

Gdy łączny wymiar nie przekracza pensum poprzednie zatrudnienie zaliczasz wszędzie

Jeżeli jednak łączny wymiar zajęć nauczyciela zatrudnionego w kilku miejscach pracy nie przekracza obowiązującego go wymiaru zajęć, do stażu pracy w każdej ze szkół wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy. Ponadto do stażu pracy wlicza się inne udowodnione okresy podlegające wliczeniu do uprawnień pracowniczych.

PRZYKŁAD 3
Nauczyciel jest zatrudniony w szkole podstawowej w miejscowości X w wymiarze 3/18 oraz w szkole podstawowej w miejscowości Y od 10 lat w wymiarze 8/18. Łączny wymiar zatrudnienia wynosi 11/18 i nie przekracza obowiązującego nauczyciela wymiaru zajęć. Oznacza to, iż w każdej ze szkół do okresów wliczanych do wysługi lat należy zaliczyć wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia nauczyciela (10 lat pracy), zatem w każdej ze szkół otrzyma on dodatek za wysługę lat w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego.


Podstawa prawna:

  • art. 33 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.),
  • § 7 ust. 1, ust. 2, ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181 ze zm.).

eletter - wynagrodzenie


Ustalasz dodatek za wysługę lat, planujesz nagrodę jubileuszowa dla nauczyciela? Kliknij poniższy przycisk

Zamow - awans zawodowy

 

O poradniku
Zapis na e-letter
Dyrektor szkoły - Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego - Wniosek o rozpoczęcie stażu na mianowanego - Prawo oświatowe - Emerytury dla nauczycieli
Zastosuj w swojej placówce interpretacje Karty Nauczyciela dotyczące takich zagadnień jak: emerytura nauczyciela, dodatek za wysługę lat, odprawy dla nauczyciela, urlop dla poratowania zdrowia i urlop wypoczynkowy nauczyciela.