Piątek, 25 kwietnia 2014
Hasło:
Interpretacje Karty Nauczyciela i przepisów prawa oświatowego dla praktyków
Wyszukiwarka

na stronie www
w poradniku

Kampanie reklamowe obsuguje Bizon Media

BizOn Media ul. Altowa 2,
02-386 Warszawa
tel. (022) 592 45 95
fax. (022) 489 42 18
info@bizonmedia.pl
http://www.bizonmedia.pl
Emerytura nauczycielska, odprawa dla nauczyciela

Emerytura dyrektora szkoły

[2009-02-05]

Pytanie: Jestem dyrektorem zespołu szkół i chcę odejść na emeryturę nauczycielską 31 grudnia br. Kto ma rozwiązać ze mną stosunek pracy skoro Wójt Gminy jest tylko powierzającym mi funkcję, a stosunek pracy ze mną zawarł poprzedni dyrektor wtedy jeszcze szkoły?

Odpowiedź: Jeżeli zamierzasz rozwiązać stosunek pracy w trakcie roku szkolnego, aby przejść na emeryturę nauczycielską to możesz to zrobić tylko na mocy porozumienia stron. Musisz jednak uzyskać na to zgodę drugiej strony stosunku pracy. Zanim dojdzie do rozwiązania Twojego stosunku pracy, musisz też złożyć rezygnację z zajmowanego stanowiska dyrektora zespołu szkół. Aby nie dezorganizować pracy szkoły najlepiej będzie, jeżeli rezygnację tę złożysz do 31 maja 2008 r. Do odwołania ze stanowiska dojdzie po upływie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia z końcem roku szkolnego, tj. 31 sierpnia 2008 r. Po odwołaniu ze stanowiska dyrektora zespołu szkół możesz zawrzeć porozumienie w sprawie rozwiązania stosunku pracy z nowym dyrektorem szkoły.

Termin rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem

Do rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem zazwyczaj dochodzi z końcem roku szkolnego. Ustawa - Karta Nauczyciela dopuszcza też możliwość rozwiązania stosunku pracy na podstawie porozumienia stron. Rozwiązanie stosunku pracy na tej podstawie jest możliwe w każdym czasie, a więc także w trakcie trwania roku szkolnego. Nie może to jednak spowodować negatywnych skutków dla realizacji programu nauczania. Niezbędne jest w tym przypadku zgodne oświadczenie woli obydwu stron - nauczyciela i podmiotu zatrudniającego. Przejście nauczyciela na emeryturę bez względu na wiek możliwe jest jednak tylko wtedy, gdy ustanie stosunku pracy na podstawie porozumienia stron nastąpiło na wniosek nauczyciela. Jeżeli zamierzasz rozwiązać stosunek pracy i przejść na emeryturę nauczycielską, to musisz wcześniej złożyć rezygnację z zajmowanego stanowiska dyrektora zespołu szkół (art. 38 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o systemie oświaty). Pamiętaj, że obowiązuje Cię 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Do rozwiązania stosunku pracy może dojść dopiero po odwołaniu z tego stanowiska. Nie możesz bowiem zajmować stanowiska dyrektora szkoły nie będąc nauczycielem zatrudnionym w tej szkole. Jeżeli rezygnację ze stanowiska dyrektora złożysz do 31 maja 2008 r., to zostaniesz odwołany z tego stanowiska 31 sierpnia 2008 r. Złożenie rezygnacji w późniejszym terminie poważnie zdezorganizowałoby pracę szkoły. Dlatego też do zmian na stanowisku dyrektora szkoły nie powinno dochodzić w trakcie roku szkolnego. Po odwołaniu ze stanowiska dyrektora zespołu szkół możesz wystąpić do nowego dyrektora szkoły z wnioskiem o rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron.

Podstawa prawna:

  • art. 23, art. 27 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.),
  • art. 38 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

eletter - emerytury


Odprawa emerytalna dla nauczyciela. Poznaj praktykę i teorię niezbędną w Twojej pracy i kliknij poniższy przycisk

Zamow - awans zawodowy

 

O poradniku
Zapis na e-letter
Dyrektor szkoły - Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego - Wniosek o rozpoczęcie stażu na mianowanego - Prawo oświatowe - Emerytury dla nauczycieli
Zastosuj w swojej placówce interpretacje Karty Nauczyciela dotyczące takich zagadnień jak: emerytura nauczyciela, dodatek za wysługę lat, odprawy dla nauczyciela, urlop dla poratowania zdrowia i urlop wypoczynkowy nauczyciela.