Czwartek, 24 kwietnia 2014
Hasło:
Interpretacje Karty Nauczyciela i przepisów prawa oświatowego dla praktyków
Wyszukiwarka

na stronie www
w poradniku

Kampanie reklamowe obsuguje Bizon Media

BizOn Media ul. Altowa 2,
02-386 Warszawa
tel. (022) 592 45 95
fax. (022) 489 42 18
info@bizonmedia.pl
http://www.bizonmedia.pl
Aktualności

Emerytura nauczycielska

[2009-02-18]

2 możliwości przejścia na emeryturę

 1. Nauczyciel może przejść na emeryturę nauczycielską bez względu na wiek po spełnieniu warunków określonych w art. 88 Karty Nauczyciela i w tym przypadku wymaga się aby ostatnim zatrudnieniem wykonywanym przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę było zatrudnienie w charakterze nauczyciela.
 2. Nauczyciel na podstawie przepisów powszechnych może przejść na emeryturę po osiągnięciu obniżonego wieku emerytalnego jeżeli oprócz wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego posiada również co najmniej15 lat pracy nauczycielskiej wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu zajęć. W tym przypadku prawo do emerytury uzyska także osoba, która ostatnio przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę nie pracowała w charakterze nauczyciela..


Emerytura na podstawie przepisów powszechnych dla nauczyciel urodzonych przed 1 stycznia 1949 r.

Nauczyciele urodzeni przed 1 stycznia 1949 r. mogą skorzystać z uprawnień emerytalnych na podstawie przepisów powszechnych, jeżeli łącznie spełnią następujące warunki:

 1. posiadają okres składkowy i nieskładkowy, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym okres pracy w szczególnym charakterze stanowi co najmniej 15 lat,
 2. osiągnęli wiek co najmniej 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn.

Podstawa prawna:

 • art. 32 ust. 1 i 3 pkt. 5 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń społecznych (Dz.U z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.), dalej jako: ustawa emerytalna,
 • § 4 i 15 rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. Nr 8, poz. 43 ze zm.).

Emerytura na podstawie przepisów powszechnych dla nauczycielek urodzonych po 31 grudnia 1948 r.

Nauczycielka urodzona po 31 grudnia 1948 r. może przejść na wcześniejszą emeryturę jeżeli do 31 grudnia 2008 r. osiągnęła wiek emerytalny wynoszący 55 lat oraz do tego dnia udowodniła okres składkowy i nieskładowy wynoszący co najmniej 20 lat, a w tym 15 lat pracy w szczególnym charakterze wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu zajęć. Emerytura ta może być przyznana pod warunkiem nieprzystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego albo złożenia wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa.

UWAGA
Podana wyżej możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę odnosi się do kobiet urodzonych w latach 1949-1953. Kobiety urodzone po 1953 r. oraz mężczyźni urodzeni po 31 grudnia 1948 r. nie mogli bowiem do 31 grudnia 2008 r. spełnić warunku ukończenia obniżonego wieku emerytalnego (55 lat kobieta i 60 lat mężczyzna)

Podstawa prawna:

 • art. 46 w związku z art. 32 ustawy emerytalnej.

Ponadto nauczyciele urodzeni po 31 grudnia 1948 r. mogą skorzystać z uprawnień emerytalnych na podstawie przepisów powszechnych, jeżeli łącznie spełnią następujące warunki:

 1. 1 stycznia 1999 r. legitymowali się okresem składkowym i nieskładkowym, wynoszącym co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym 15-letnim okresem pracy w szczególnym charakterze wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu zajęć,
 2. nie zapisali się do otwartego funduszu emerytalnego, a jeżeli są członkami funduszu wraz z wnioskiem o emeryturę powinni złożyć wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE, a pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa,
 3. rozwiązali stosunek pracy.

Podstawa prawna:

 • art. 184 ustawy emerytalnej.

Emerytura na podstawie przepisów Karty Nauczyciela dla nauczycieli urodzonych przed 1 stycznia 1949 r.

Nauczyciele urodzeni przed 1 stycznia 1949 r. mogą skorzystać z emerytury bez względu na wiek, gdy spełnią następujące warunki:

 • posiadają 30-letni okres składkowy i nieskładkowy, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze,
 • rozwiążą na swój wniosek stosunek pracy

Nauczyciele szkół, placówek, zakładów specjalnych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich urodzeni przed 1 stycznia 1949 r. mogą skorzystać z emerytury, gdy spełnią następujące warunki:

 • posiadają 25-letni okres składkowy i nieskładkowy, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze w szkolnictwie specjalnym,
 • rozwiążą na swój wniosek stosunek pracy.

Podstawa prawna:

 • art. 32 ust. 5 ustawy emerytalnej,
 • art. 88 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karty Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), dalej jako: Karta Nauczyciela.

Emerytura na podstawie przepisów Karty Nauczyciela dla nauczycieli urodzonych po 31 grudnia 1948 r., ale przed 1 stycznia 1969 r.

Nauczyciele urodzeni po 31 grudnia 1948 r. mający:

 • 30-letni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze, natomiast

nauczyciele szkół, placówek, zakładów specjalnych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich mający:
25-letni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze w szkolnictwie specjalnym

 • mogą przejść na emeryturę bez względu na wiek jeżeli podane wyżej warunki spełnili do 31 grudnia 2008 r. Należy również rozwiązać stosunek pracy na swój wniosek, z tym że ten warunek nie musi być spełniony do końca 2008 r.

Dodatkowe warunki

Ponadto emerytura bez względu na wiek może być przyznana tym nauczycielom, którzy nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem ZUS , na dochody budżetu państwa.

Podstawa prawna:

 • art. 47 ustawy emerytalnej,
 • art. 88 Karty Nauczyciela.

Dalszą część praktycznego przewodnika po emeryturach nauczycielskich znajdziesz w marcowym wydaniu "Kadry w oświacie".


Zamow - awans zawodowy

 

O poradniku
Zapis na e-letter
Dyrektor szkoły - Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego - Wniosek o rozpoczęcie stażu na mianowanego - Prawo oświatowe - Emerytury dla nauczycieli
Zastosuj w swojej placówce interpretacje Karty Nauczyciela dotyczące takich zagadnień jak: emerytura nauczyciela, dodatek za wysługę lat, odprawy dla nauczyciela, urlop dla poratowania zdrowia i urlop wypoczynkowy nauczyciela.