Piątek, 18 kwietnia 2014
Hasło:
Interpretacje Karty Nauczyciela i przepisów prawa oświatowego dla praktyków
Wyszukiwarka

na stronie www
w poradniku

Kampanie reklamowe obsuguje Bizon Media

BizOn Media ul. Altowa 2,
02-386 Warszawa
tel. (022) 592 45 95
fax. (022) 489 42 18
info@bizonmedia.pl
http://www.bizonmedia.pl
Czas pracy nauczyciela

Godzina karciana w informacji o warunkach zatrudnienia

[2010-10-27]

Pytanie: Czy w związku z wprowadzeniem tzw. godzin karcianych należy nauczycielom przedstawić informację o warunkach zatrudnienia na podstawie art. 29 § 3 Kodeksu pracy?

Odpowiedź: To zależy w zasadzie od tego, w jaki sposób została sformułowana poprzednia informacja o warunkach zatrudnienia przedstawiona bezpośrednio po nawiązaniu stosunku pracy z nauczycielem (art. 29 § 3 Kodeksu pracy).

Informację o warunkach zatrudnienia należy przedstawić każdemu pracownikowi, bez względu na podstawę zatrudnienia

Na pracodawcy ciąży obowiązek poinformowania pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o:
1) obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
2) częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,
3) wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,
4) obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
5) układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty, a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy - dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy
(art. 29 § 3 Kodeksu pracy).

Spełnienie powyższego obowiązku może nastąpić poprzez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy, a więc poprzez wskazanie regulacji, które odnoszą się do wymienionych wyżej kwestii (art. 29 § 31 Kodeksu pracy).


Obowiązek informacyjny dotyczy także osób zatrudnionych na innych podstawach niż umowa o pracę (art. 29 § 5 Kodeksu pracy). W praktyce, w przypadku szkół dyrektor zobowiązany jest do pisemnego informowania o szczegółowych warunkach zatrudnienia wszystkich pracowników szkoły, w tym zarówno nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i na podstawie mianowania.

Informacja o warunkach zatrudnienia może być opisowa lub tylko odsyłać do przepisów prawa

Warto zwrócić uwagę, że czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień, przy czym w dalszych przepisach skonkretyzowano, jakie obowiązki oraz w jakim wymiarze, w ramach tejże tygodniowej normy czasu pracy, realizować powinien nauczyciel (art. 42 ust. 1 Karty Nauczyciela).
To, czy konieczne jest przedstawienie nauczycielom nowej informacji o warunkach pracy, zależy w zasadzie od tego, jak sformułowana była poprzednia informacja o warunkach zatrudnienia. Jeżeli w poprzedniej informacji określono tygodniową normę czasu pracy wyłącznie poprzez odesłanie do treści art. 42 Karty Nauczyciela, to informacja ta pozostaje aktualna pomimo ostatniej nowelizacji ustawy, jeżeli natomiast informacja ta miała charakter opisowy, to bezwzględnie trzeba nauczycielom przedstawić w tym zakresie nową informację.

Przykład informacji o warunkach zatrudnienia w związku ze zmianą art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela

„Na podstawie art. 29 § 3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) informuję, że od dnia 1 września 2009 r. w ramach tygodniowej normy czasu pracy wynoszącej 40 godzin zobowiązany(a) jest Pan(i) realizować:
1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze ... (zgodnie z pensum danego nauczyciela);
2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, z tym że w ramach tych zajęć obowiązana(y) jest Pan(i) prowadzić zajęcia ... do 31.08.2010 w wymiarze 1 godziny, a od 1.09.2010 - 2 godziny;
3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
Pozostałe warunki zatrudnienia nie ulegają zmianie w stosunku do informacji przekazanej Panu(i) w dniu ..."

Podstawa prawna:

  • art. 42 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.),
  • art. 29 § 3, § 31 , § 5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).


Zamow - awans zawodowy

 


Pensum dla nauczyciela zmiany i nowości. Poznaj najnowsze interpretacje przepisów i przykłady ich stosowania klikając ponizszy przycisk

Zamow - awans zawodowy

 

O poradniku
Zapis na e-letter
Dyrektor szkoły - Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego - Wniosek o rozpoczęcie stażu na mianowanego - Prawo oświatowe - Emerytury dla nauczycieli
Zastosuj w swojej placówce interpretacje Karty Nauczyciela dotyczące takich zagadnień jak: emerytura nauczyciela, dodatek za wysługę lat, odprawy dla nauczyciela, urlop dla poratowania zdrowia i urlop wypoczynkowy nauczyciela.