Piątek, 25 kwietnia 2014
Hasło:
Interpretacje Karty Nauczyciela i przepisów prawa oświatowego dla praktyków
Wyszukiwarka

na stronie www
w poradniku

Kampanie reklamowe obsuguje Bizon Media

BizOn Media ul. Altowa 2,
02-386 Warszawa
tel. (022) 592 45 95
fax. (022) 489 42 18
info@bizonmedia.pl
http://www.bizonmedia.pl
Czas pracy nauczyciela

Godziny karciane nauczycieli specjalistów

[2011-03-16]

Odpowiedź: Nie. Wszyscy nauczyciele szkół zobowiązani są do realizacji godziny karcianej (art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela).

Godziny karciane realizują wszyscy nauczyciele szkół - także „nieprzedmiotowcy"

Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych, w tym specjalnych zobowiązani są do realizacji jednej lub dwóch (szkoła podstawowa i gimnazjum) dodatkowych godzin w tygodniu (art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela). Dodatkowe godziny powinny być przeznaczone na zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły oraz zajęcia świetlicowe. Obowiązek realizacji dodatkowych godzin w ramach czasu pracy dotyczy wszystkich nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych (w tym specjalnych) zatrudnionych zarówno na stanowisku nauczyciela przedmiotu, jak również na stanowiskach innych np. wychowawcy świetlicy, logopedy, bibliotekarza, pedagoga, psychologa, wychowawcy internatu.

Wszyscy realizują godziny karciane wg tych samych zasad!

Przepisy nie przewidują zwolnienia nauczyciela specjalisty z realizacji obowiązku wypracowania godzin karcianych.. Nauczyciele specjaliści dodatkowe godziny realizują na tych samych zasadach, co nauczyciele przedmiotu. Zakres zadań realizowanych przez nauczycieli w ramach godzin karcianych jest różnorodny i wynika z potrzeb danej placówki. W przypadku np. nauczycieli specjalistów mogą to być zajęcia indywidualne z uczniami wymagającymi wsparcia psychologa lub pedagoga szkolnego.

Z realizacji godzin karcianych zwolnieni: m.in. dyrektor i wicedyrektor

Przepisy Karty Nauczyciela enumeratywnie wymieniają nauczycieli, którzy nie są zobowiązani do realizacji godzin karcianych. Z realizacji dodatkowej godziny zwolnieni są wyłącznie:
1) dyrektor oraz wicedyrektor szkoły,
2) nauczyciel, który obowiązki dyrektora lub wicedyrektora szkoły pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono takie stanowisko
3) nauczyciele kolegiów nauczycielskich,
4) nauczyciele kolegiów pracowników służb społecznych,
5) nauczyciele szkół artystycznych,
6) nauczyciele szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP

(art. 42 ust. 3a Karty Nauczyciela).


Podstawa prawna:

  • art. 42 ust. 2 pkt 2, ust. 3a ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.).

Agnieszka Kosiarz
inspektor w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy

 


Pensum dla nauczyciela zmiany i nowości. Poznaj najnowsze interpretacje przepisów i przykłady ich stosowania klikając ponizszy przycisk

Zamow - awans zawodowy

 

O poradniku
Zapis na e-letter
Dyrektor szkoły - Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego - Wniosek o rozpoczęcie stażu na mianowanego - Prawo oświatowe - Emerytury dla nauczycieli
Zastosuj w swojej placówce interpretacje Karty Nauczyciela dotyczące takich zagadnień jak: emerytura nauczyciela, dodatek za wysługę lat, odprawy dla nauczyciela, urlop dla poratowania zdrowia i urlop wypoczynkowy nauczyciela.