Czwartek, 24 kwietnia 2014
Hasło:
Interpretacje Karty Nauczyciela i przepisów prawa oświatowego dla praktyków
Wyszukiwarka

na stronie www
w poradniku

Kampanie reklamowe obsuguje Bizon Media

BizOn Media ul. Altowa 2,
02-386 Warszawa
tel. (022) 592 45 95
fax. (022) 489 42 18
info@bizonmedia.pl
http://www.bizonmedia.pl
Czas pracy nauczyciela

Kiedy nauczycielowi przysługuje inny dzień wolny od pracy w przypadku szkolenia?

[2010-05-05]

Pytanie: Nauczyciele poradni byli 2 dni na szkoleniu (w piątek 8 godzin i w sobotę 8 godzin). Czy w związku z tym należą im się 2 dni wolne od pracy?

Odpowiedź: Nauczycielom przysługuje 1 dzień wolny od pracy w związku z udziałem w szkoleniu w dniu wolnym od pracy (w sobotę) - art. 42c ust. 3 Karty Nauczyciela oraz art. 1513 Kodeksu pracy.

Czas pracy nauczycieli to 40 godzin w ciągu 5 dni tygodnia

Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekroczyć 40 godzin na tydzień. Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze obowiązuje 5-dniowy tydzień pracy (art. 42c ust. 1 Karty Nauczyciela). W ramach tych godzin oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:
1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z dziećmi lub wychowankami albo na ich rzecz (pensum),
2) zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, z tym, że w ramach tych zajęć:
a) nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym specjalnych, jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin tygodniowo (w roku szkolnym 2009/2010 - 1 godziny),
b) nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej, w tym specjalnej, jest obowiązany prowadzić zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 1 godziny w tygodniu,
3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
(art. 42 ust. 1 i 2 Karty Nauczyciela).

Szkolenie w dzień będący dniem pracy - inny dzień wolny nie przysługuje

Jeżeli nauczyciele brali udział w szkoleniu zorganizowanym w dniu roboczym (piątek), to jest to realizacja ich 40-godzinnej normy tygodniowej czasu pracy (zajęcia i czynności związane z doskonaleniem zawodowym). W związku z powyższym udział w takim szkoleniu należy traktować jako obowiązkowy i realizowany w ramach normy czasu pracy nauczyciela.

Szkolenie w dzień wolny od pracy - inny dzień wolny przysługuje

Nauczyciel otrzymuje dzień wolny od pracy za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, wykonywane w dniu wolnym od pracy (art. 42c ust. 3 Karty Nauczyciela). Oznacza to, że inny dzień wolny otrzymuje nauczyciel jedynie wówczas, gdy realizuje zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze w dniu wolnym od pracy. Wykonywanie innej pracy w dniu wolnym od pracy nie daje podstaw do udzielenia nauczycielowi dnia wolnego od pracy na podstawie Karty Nauczyciela.
W przypadku udziału w szkoleniu w dniu wolnym od pracy dzień wolny pracownikom przysługuje na podstawie przepisów Kodeksu pracy (art. 1513 Kodeksu pracy w związku z art. 91c Karty Nauczyciela).
Nauczycielowi dodatkowy dzień wolny od pracy przysługuje na podstawie przepisów Karty Nauczyciela, jeżeli realizował zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze w dniu wolnym od pracy. Jeżeli wykonywał inne czynności zlecone przez pracodawcę w dniu wolnym od pracy, dzień wolny przysługuje na podstawie przepisów Kodeksu pracy.

Podstawa prawna:

  • art. 42 ust. 1 i ust. 2, art. 42c ust. 1 i ust. 3 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.),
  • art. 1513 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).


Zamow - awans zawodowy

 


Pensum dla nauczyciela zmiany i nowości. Poznaj najnowsze interpretacje przepisów i przykłady ich stosowania klikając ponizszy przycisk

Zamow - awans zawodowy

 

O poradniku
Zapis na e-letter
Dyrektor szkoły - Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego - Wniosek o rozpoczęcie stażu na mianowanego - Prawo oświatowe - Emerytury dla nauczycieli
Zastosuj w swojej placówce interpretacje Karty Nauczyciela dotyczące takich zagadnień jak: emerytura nauczyciela, dodatek za wysługę lat, odprawy dla nauczyciela, urlop dla poratowania zdrowia i urlop wypoczynkowy nauczyciela.