Piątek, 25 kwietnia 2014
Hasło:
Interpretacje Karty Nauczyciela i przepisów prawa oświatowego dla praktyków
Wyszukiwarka

na stronie www
w poradniku

Kampanie reklamowe obsuguje Bizon Media

BizOn Media ul. Altowa 2,
02-386 Warszawa
tel. (022) 592 45 95
fax. (022) 489 42 18
info@bizonmedia.pl
http://www.bizonmedia.pl
Czas pracy nauczyciela

Obniżony wymiar zajęć także dla nauczycielek z uprawnieniami do urlopu wychowawczego

[2010-07-22]

Pytanie: Nauczycielka zatrudniona na podstawie mianowania poprosiła o obniżenie wymiaru czasu pracy do 1/2 etatu na podstawie art. 1867 Kodeksu Pracy. Przysługuje jej prawo do urlopu wychowawczego na dziecko specjalnej troski. Czy nauczycielka zatrudniona na podstawie mianowania może skorzystać z przywileju art. 1867 Kodeksu pracy?

Odpowiedź: Tak, przepis art. 1867 Kodeksu pracy dotyczy także nauczycieli.

Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może mieć obniżony wymiar czasu pracy

Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż 1/2 pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Ponieważ przepisy ustawy - Karta Nauczyciela nie regulują w sposób wyczerpujący kwestii związanych z uprawnieniami rodzicielskimi nauczycieli, należy w tej kwestii poprzez odesłanie z art. 91c ust. 1 Karty Nauczyciela stosować przepisy ogólne prawa pracy. Oznacza to, że także nauczycielka ma prawo do korzystania z obniżonego wymiaru czasu pracy, w okresie, w którym mogłaby korzystać z urlopu wychowawczego. Nauczycielka powinna wskazać we wniosku wymiar czasu pracy, jaki chce realizować po obniżeniu, okres trwania obniżenia. Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy nauczycielka powinna złożyć na dwa tygodnie przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy, a dyrektor placówki musi taki wniosek uwzględnić (art.1867 § 2 Kodeksu pracy).

Korzystanie z obniżonego wymiaru czasu pracy nie pozbawia pracownika prawa do urlopu wychowawczego

Korzystanie z obniżenia wymiaru czasu pracy nie oznacza, że pracownika traci tym samym prawo do urlopu wychowawczego. Trzeba jednak pamiętać, że obniżenie wymiaru czasu pracy jest niejako w zamian za urlop wychowawczy. Oznacza to, że puli urlopu wychowawczego odejmuje się okres, w którym pracownica korzystała z obniżonego wymiaru czasu pracy.

PRZYKŁAD
Nauczycielka przez okres roku korzystała z urlopu wychowawczego, następnie przez 6 miesięcy świadczyła pracę w obniżonym wymiarze czasu pracy. Oznacza to, że z ogólnej puli 3-letniego urlopu wychowawczego należy jej odjąć 1,5 roku. Nauczycielka może, zatem wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o urlop wychowawczy w wymiarze 1,5 roku.

Obniżony wymiar godzin i obniżone wynagrodzenie

W okresie pracy w obniżonym wymiarze wynagrodzenie za pracę ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu, gdyż wynagrodzenie przysługuje jedynie za pracę wykonaną (art. 80 Kodeksu pracy). Żaden natomiast przepis nie daje podstaw do tego, by w okresie obniżenie wymiaru etatu w trybie art. 1867 Kodeksu pracy, pracownik zachowywał prawo do wynagrodzenia za pełen etat.

Przez 12 miesięcy korzystania ze zniżki godzin - pracownica jest chroniona przed zwolnieniem

W okresie od dnia złożenia wniosku o obniżenie etatu do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy, pracownik taki objęty jest szczególną ochroną stosunku pracy. Oznacza to, że pracodawca nie może ani wypowiedzieć ani rozwiązać z nim stosunku pracy chyba, że nastąpiła upadłość lub likwidacja pracodawcy, albo zachodzą przesłanki rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia z jego winy (art. 52 Kodeksu pracy). Należy jednak zwrócić uwagę, że ochrona ta przysługuje maksymalnie 12 miesięcy, pracownik może zaś korzystać z obniżenia wymiaru etatu przez 3 lata. Oznacza to, że w przypadku złożenia wniosku o obniżenie wymiaru etatu na okres przekraczający 12 miesięcy, ochrona jest ograniczona jedynie do roku. Po upływie tego okresu pracodawca może wypowiedzieć umowę w całości albo w części.


Podstawa prawna:

  • art.1867 § 1 i § 2, art. 1868 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.),
  • art. 91c ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.).

Prowadzenie spraw kadrowych w szkole
Dokumentacja kadrowa
Pisma, wnioski dyrektora
Karta Nauczyciela/Sprawy kadrowe

 


Pensum dla nauczyciela zmiany i nowości. Poznaj najnowsze interpretacje przepisów i przykłady ich stosowania klikając ponizszy przycisk

Zamow - awans zawodowy

 

O poradniku
Zapis na e-letter
Dyrektor szkoły - Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego - Wniosek o rozpoczęcie stażu na mianowanego - Prawo oświatowe - Emerytury dla nauczycieli
Zastosuj w swojej placówce interpretacje Karty Nauczyciela dotyczące takich zagadnień jak: emerytura nauczyciela, dodatek za wysługę lat, odprawy dla nauczyciela, urlop dla poratowania zdrowia i urlop wypoczynkowy nauczyciela.