Środa, 23 kwietnia 2014
Hasło:
Interpretacje Karty Nauczyciela i przepisów prawa oświatowego dla praktyków
Wyszukiwarka

na stronie www
w poradniku

Kampanie reklamowe obsuguje Bizon Media

BizOn Media ul. Altowa 2,
02-386 Warszawa
tel. (022) 592 45 95
fax. (022) 489 42 18
info@bizonmedia.pl
http://www.bizonmedia.pl
Pracownik niepedagogiczny szkoły

Ocena okresowa pracowników samorządowych

[2009-02-04]

Pytanie: Pracuję na stanowisku sekretarza szkoły. Czy moje stanowisko podlega okresowej ocenie kwalifikacyjnej pracownika samorządowego?

Odpowiedź: Okresowej ocenie kwalifikacyjnej podlega wyłącznie pracownik zatrudniony na stanowisku urzędniczym i pracownik samorządowy mianowany. Stanowisko sekretarza szkoły nie jest stanowiskiem urzędniczym, zatem pracownik taki podlega ocenie kwalifikacyjnej tylko wtedy, gdy został zatrudniony na podstawie mianowania.


W szkole zatrudnia się na stanowiska urzędnicze i pracownicze

Pracowników niepedagogicznych szkoły można zatrudnić wyłącznie na stanowisku wymienionym w rozporządzeniu Rady Ministrów z 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego. Na podstawie wykazu stanowisk, wyszczególnionych w załączniku do rozporządzenia, można określić, na jakie stanowisko zatrudnia się danego pracownika, czyli czy jest to stanowisko urzędnicze, czy pracownicze. Sekretarz szkoły, zgodnie z II tabelą załącznika nr 3 - V. Jednostki działające w zakresie oświaty - wiersz 4, jest stanowiskiem pracowniczym. Natomiast na podstawie mianowania zatrudniani są pracownicy na stanowiskach określonych w statucie gminy lub związku międzygminnego.

Ocena okresowa raz na 2 lata

Urzędnik samorządowy oraz pracownik samorządowy mianowany zatrudniony na stanowisku innym niż urzędnicze podlegają okresowym ocenom kwalifikacyjnym dokonywanym przez bezpośredniego przełożonego. Ocena sporządzana jest raz na dwa lata na podstawie kryteriów obowiązkowych i kryteriów wybranych przez przełożonego. Ocenę otrzymuje pracownik na piśmie. Szczegółowe zasady dotyczące oceny pracowników samorządowych reguluje odrębne rozporządzenie Rady Ministrów.

Podstawa prawna:

  • art. 2 pkt 2, art. 17 ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458),
  • załącznik nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 146, poz. 1222),
  • § 1 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 13 marca 2007 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych (Dz.U. Nr 55, poz. 361).

eletter - sprawy kadrowe

 


Dowiedz sie jak przeprowadzić konkurs na pracownika niepedagogicznego szkoly i kliknij poniższy przycisk

Zamow - awans zawodowy

 

O poradniku
Zapis na e-letter
Dyrektor szkoły - Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego - Wniosek o rozpoczęcie stażu na mianowanego - Prawo oświatowe - Emerytury dla nauczycieli
Zastosuj w swojej placówce interpretacje Karty Nauczyciela dotyczące takich zagadnień jak: emerytura nauczyciela, dodatek za wysługę lat, odprawy dla nauczyciela, urlop dla poratowania zdrowia i urlop wypoczynkowy nauczyciela.