Piątek, 18 kwietnia 2014
Hasło:
Interpretacje Karty Nauczyciela i przepisów prawa oświatowego dla praktyków
Wyszukiwarka

na stronie www
w poradniku

Kampanie reklamowe obsuguje Bizon Media

BizOn Media ul. Altowa 2,
02-386 Warszawa
tel. (022) 592 45 95
fax. (022) 489 42 18
info@bizonmedia.pl
http://www.bizonmedia.pl
Emerytura nauczycielska, odprawa dla nauczyciela

Odprawa emerytalna dla nauczyciela

[2010-09-07]

Pytanie: Jaką odprawę emerytalną należy wypłacić nauczycielce (55 lat, staż pracy - 35 lat, w tym 9 lat pracy pedagogicznej) odchodzącej na wcześniejszą emeryturę nauczycielską? Czy powinna to być odprawa na zasadach ogólnych czy może 6-miesięczne wynagrodzenie, jakie przewiduje regulamin dla pracowników administracji i obsługi?

Odpowiedź: Wysokość odprawy emerytalnej dla Nauczyciela uzależniona jest od miejsca ostatniego zatrudnienia pracownika przed przejściem na emeryturę. Jeżeli pracownik zatrudniony był na stanowisku nauczyciela przysługuje mu odprawa na podstawie przepisów Karty Nauczyciela.

Dla nauczyciela - odprawa emerytalna z Karty Nauczyciela

Nauczyciel, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na wcześniejszą emeryturę nauczycielską otrzymuje odprawę emerytalną, której wysokość zależy od okresu przepracowanego w szkole. Jeżeli zatem nauczyciel posiada staż pracy:
1) mniejszy niż 20 lat, odprawa przysługuje mu w wysokości 2-miesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia,
2) co najmniej 20 lat, odprawa przysługuje mu w wysokości 3-miesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia.

Dla pracowników niepedagogicznych - odprawa na zasadach wynikających z ustawy o pracownikach samorządowych

Jeśli pracownik zatrudniony w szkole w momencie ustania stosunku pracy był pracownikiem niepedagogicznym, w związku z przejściem na emeryturę przysługuje mu odprawa emerytalna, której wysokość jest uzależniona od ogólnego stażu pracy i wynosi:
1) 2-miesięczne wynagrodzenie - po 10 latach pracy,
2) 3-miesięczne wynagrodzenie - po 15 latach pracy,
3) 6-miesięczne wynagrodzenie - po 20 latach pracy.

Pracownik nie może sam wybrać podstawy prawnej dla wypłaty odprawy

Podstawa prawna wypłaty odprawy emerytalnej, a tym samym jej wysokość, zależy od miejsca ostatniego zatrudnienia i zajmowanego stanowiska przez pracownika. Jeżeli pracownik zatrudniony był na stanowisku nauczyciela to przysługuje mu odprawa emerytalna taka, jak dla nauczycieli - niezależnie od faktu, czy nauczyciel przeszedł na emeryturę na zasadach ogólnych, czy na podstawie przepisów Karty Nauczyciela. Natomiast, gdy ostatnio zajmowanym przez pracownika stanowiskiem pracy przed przejściem na emeryturę było stanowisko niepedagogiczne w szkole - odprawa emerytalna przysługuje na podstawie przepisów ustawy o pracownikach samorządowych.

Równoległe zatrudnienie - przysługują dwie odprawy emerytalne

W przypadku zatrudnienia jednocześnie na stanowisku niepedagogicznym i pedagogicznym w szkole pracownikowi przysługują odprawy emerytalne z obu stosunków pracy - na mocy dwóch odrębnych ustaw.

Podstawa prawna:

  • art. 87 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.),
  • art. 21 ust. 1 ustawy z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593),
  • art. 28 ustawy z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953).

eletter - emerytury


Odprawa emerytalna dla nauczyciela. Poznaj praktykę i teorię niezbędną w Twojej pracy i kliknij poniższy przycisk

Zamow - awans zawodowy

 

O poradniku
Zapis na e-letter
Dyrektor szkoły - Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego - Wniosek o rozpoczęcie stażu na mianowanego - Prawo oświatowe - Emerytury dla nauczycieli
Zastosuj w swojej placówce interpretacje Karty Nauczyciela dotyczące takich zagadnień jak: emerytura nauczyciela, dodatek za wysługę lat, odprawy dla nauczyciela, urlop dla poratowania zdrowia i urlop wypoczynkowy nauczyciela.