Czwartek, 17 kwietnia 2014
Hasło:
Interpretacje Karty Nauczyciela i przepisów prawa oświatowego dla praktyków
Wyszukiwarka

na stronie www
w poradniku

Kampanie reklamowe obsuguje Bizon Media

BizOn Media ul. Altowa 2,
02-386 Warszawa
tel. (022) 592 45 95
fax. (022) 489 42 18
info@bizonmedia.pl
http://www.bizonmedia.pl
Czas pracy nauczyciela

Podwyższone pensum - czy godziny ponadwymiarowe?

[2009-02-04]

Pytanie: Nauczyciel, który ma ustalone pensum 18 godzinne wystąpił do mnie z wnioskiem o podwyższenie mu pensum. Czy muszę wyrazić na to zgodę? O ile godzin mogę mu je podwyższyć? Czy korzystniej będzie podwyższyć pensum, czy przyznać mu godziny ponadwymiarowe?

Odpowiedź: Nauczyciel, który realizuje 18 godzinne pensum, może wystąpić do Ciebie z pisemnym wnioskiem o ustalenie pensum w wymiarze większym od 18 godzin i wynoszącym maksymalnie 27 godzin (art. 42 ust. 4a ustawy - Karta Nauczyciela).

Dwa warunki przy podwyższeniu pensum

Podwyższone pensum możesz ustalić tylko nauczycielom, którzy prowadzą zajęcia lekcyjne z uczniami i tylko zatrudnionym w pełnym wymiarze zajęć. Na przykład nauczyciel przedszkola nie może mieć ustalonego podwyższonego pensum, ponieważ nie ma w nim potrzeby zabezpieczania realizacji ramowego planu nauczania tak jak np. w szkole podstawowej.

PRZYKŁAD
Przedszkole jest otwarte np. przez 10 godzin dziennie (czyli 10 godzin × 5 dni = 50 godzin).Oznacza to, że do prowadzenia zajęć z 1 grupą dzieci dyrektor przedszkola musi zatrudnić dwóch nauczycieli, ponieważ pensum nauczyciela przedszkola wynosi 25 godzin tygodniowo. Jeżeli chce zatrudnić nauczycieli do prowadzenia zajęć z dwoma grupami będzie potrzebował 4 nauczycieli itd. Tak samo należy postąpić w przypadku nauczyciela psychologa, pedagoga, logopedy i innych. Czas pracy tych nauczycieli nie jest związany z koniecznością realizacji przez uczniów ramowych planów nauczania, dlatego dla tych nauczycieli nie ma potrzeby ustalania podwyższonego pensum.

Wolne godziny - 3 możliwości ich rozdysponowania

W placówkach, w których realizowany jest ramowy plan nauczania po zbilansowaniu wszystkich godzin w szkolnym planie nauczania i przyporządkowaniu ich nauczycielom zgodnie z obowiązującymi ich pensami określonym w tabeli art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, może się okazać, że pozostaną wolne godziny, których liczba jest za mała, aby zatrudnić nowego nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć. W tej sytuacji, godziny te możesz rozdysponować następująco:
1) przydzielić je nauczycielowi jako podwyższone pensum (na pisemny wniosek nauczyciela, złożony przed rozpoczęciem zajęć w danym roku szkolnym),
2) przydzielić te godziny nauczycielowi (nauczycielom) jako godziny ponadwymiarowe,
3) zatrudnić dodatkowo innego nauczyciela w niepełnym wymiarze zajęć i przydzielić mu do realizacji właśnie te godziny.

PRZYKŁAD
Z ramowych planów nauczania wynika, że dyrektor szkoły ma do dyspozycji 56 godzin języka polskiego do zrealizowania tygodniowo przez uczniów w klasach 1-3 gimnazjum, w którym zatrudnia 3 nauczycieli języka polskiego. Pensum nauczyciela polonisty wynosi18 godzin tygodniowo. Przydzielając maksymalną liczbę godzin języka polskiego każdemu poloniście (18 godzin × 3 = 54 godziny), dyrektor rozdysponuje 54 godziny. A zatem zostały mu jeszcze 2 godziny (56 - 54). Godziny te dyrektor może przydzielić nauczycielowi jako godziny ponadwymiarowe, ale może również np. 2 nauczycielom ustalić podwyższone pensum, które będzie wynosiło 19 godzin, lub jednemu - 20 godzin.


Przed początkiem roku poinformuj nauczycieli o ile możesz im podwyższyć pensum

Nauczyciel składa wniosek bezpośrednio po tym, jak przedstawisz na radzie pedagogicznej, przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, wymiar godzin do realizacji przez poszczególnych nauczycieli (wymiar pensum + ewentualne godziny ponadwymiarowe). Ważne jest, aby nauczyciel wiedział przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, ile godzin do realizacji ponad obowiązujące go pensum 18-godzinne (22-godzinne) możesz mu zaproponować. Wtedy nauczyciel będzie mógł podjąć decyzję o złożeniu (bądź nie) wniosku. Jeżeli okaże się, że możesz mu przydzielić wyłącznie 18 godzin, to składanie wniosku jest bezcelowe. Jeżeli nauczyciel nie może złożyć wniosku osobiście, np. z powodu choroby, może wysłać wniosek pocztą. Ty decydujesz, czy uwzględnisz wniosek o podwyższenie pensum. W razie odmowy uwzględnienia wniosku musisz uzasadnić swoją decyzję.

Podwyższone pensum jest korzystniejsze niż godziny ponadwymiarowe

Realizacja podwyższonego pensum za zgodą dyrektora szkoły jest korzystniejszym rozwiązaniem z punktu widzenia nauczyciela niż realizacja godzin ponadwymiarowych. Przy podwyższonym pensum godziny ponad 18-godzinne (22-godzinne) pensum stanowią po prostu stałe godziny ponadwymiarowe, za których realizację nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie korzystniejsze. Nie ma tu również konieczności odwoływania się do szczegółowych warunków wypłacania tego wynagrodzenia, jak następuje to w przypadku godzin ponadwymiarowych.

Decyzja o podwyższeniu pensum na piśmie!

Decyzję w sprawie podwyższenia pensum sformułuj na piśmie i doręcz osobiście nauczycielowi. Jeżeli nie możesz np. z powodu nieobecności nauczyciela w pracy doręczyć mu zgody osobiście, możesz wysłać decyzję pocztą listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Zarówno wniosek nauczyciela, swoją zgodę (brak zgody), jak i potwierdzenie odbioru dołącz do akt osobowych nauczyciela.


Podstawa prawna:

  • art. 42 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.).

eletter - czas pracy


Pensum dla nauczyciela zmiany i nowości. Poznaj najnowsze interpretacje przepisów i przykłady ich stosowania klikając ponizszy przycisk

Zamow - awans zawodowy

 

O poradniku
Zapis na e-letter
Dyrektor szkoły - Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego - Wniosek o rozpoczęcie stażu na mianowanego - Prawo oświatowe - Emerytury dla nauczycieli
Zastosuj w swojej placówce interpretacje Karty Nauczyciela dotyczące takich zagadnień jak: emerytura nauczyciela, dodatek za wysługę lat, odprawy dla nauczyciela, urlop dla poratowania zdrowia i urlop wypoczynkowy nauczyciela.