Niedziela, 20 kwietnia 2014
Hasło:
Interpretacje Karty Nauczyciela i przepisów prawa oświatowego dla praktyków
Wyszukiwarka

na stronie www
w poradniku

Kampanie reklamowe obsuguje Bizon Media

BizOn Media ul. Altowa 2,
02-386 Warszawa
tel. (022) 592 45 95
fax. (022) 489 42 18
info@bizonmedia.pl
http://www.bizonmedia.pl
Aktualności

Rozliczenie godziny karcianej

[2010-03-11]

Za nami pierwsze próby rozliczenia godzin karcianych. Zapewne przy okazji wykonywania tych czynności pojawiło się wiele wątpliwości, których wspólnie musimy się pozbyć, żeby kolejne rozliczenia poszły nam już sprawnie i bez problemów. Specjalnie na Państwa prośbę wyjaśniamy jak rozliczać dodatkowe godziny i na co zwrócić szczególną uwagę.

Wymiar dodatkowych godzin karcianych

Nauczyciele szkół w roku szkolnym 2009/2010 zobowiązani są do realizacji jednej dodatkowej godziny tygodniowo zajęć świetlicowych (tylko nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów) lub zajęć w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły (z wyjątkiem godzin przeznaczanych na zwiększenie pensum) - art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela. Należy pamiętać, iż nauczycieli niepełnozatrudnionych obowiązuje wymiar zajęć dodatkowych ustalony proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy (art. 42 ust. 3b Karty Nauczyciela).

Przykład
Nauczyciel fizyki w liceum zatrudniony jest w wymiarze 1/3 etatu. Jego wymiar zajęć dodatkowych wynosi zatem 0,33 godziny tygodniowo. Nauczyciel może realizować np. 1 godzinę raz na trzy tygodnie.

Rozliczenie dodatkowych godzin

Zajęcia dodatkowe powinny być rejestrowane i rozliczane w dziennikach zajęć pozalekcyjnych w okresach półrocznych (art. 42 ust. 7a Karty Nauczyciela). Nadzór nad prawidłową rejestracją godzin sprawuje dyrektor szkoły. Dyrektor szkoły odpowiada za prawidłową realizację procesu dydaktyczno-wychowawczego w szkole (art. 7 ust. 2 Karty Nauczyciela), a zatem do jego kompetencji będzie należało ustalenie zasad realizacji przez nauczycieli dodatkowych zajęć, jak również właściwe rozliczenie tych godzin. Zajęcia te rozlicza się z wyłączeniem ferii zimowych, ferii letnich, dni wolnych od pracy oraz przerw w nauce określonych w rozporządzeniu MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego. W półrocznym okresie rozliczeniowym trwającym od 1 września 2009 r. do 28 lutego 2010 r. należy zatem odliczyć: ferie zimowe (2 tygodnie) oraz przerwę świąteczną (23 grudzień 2009 r. -3 styczeń 2010 r.).

Przykład
Nauczycielka wychowania fizycznego opiekowała się dziećmi klas I-III podczas wyjścia na basen. Czy godziny wyjścia na basen można rozliczyć w ramach dodatkowych zajęć?
Przepisy nie wyszczególniają jakie zajęcia powinny być realizowane w ramach dodatkowych godzin. Zajęcia te powinny natomiast mieścić się w pojęciu określonym w art. 42 ust. 2 KN - czyli: „zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów". Mogą się zatem w ramach tego pojęcia mieścić zajęcia z uczniami na basenie. W takim przypadku jeśli przykładowo wyjście z uczniami na basen trwało łącznie 3 godziny to te godziny można nauczycielowi zaliczyć w ramach zajęć dodatkowych. Może się również zdarzyć, iż kilka wyjść na basen w okresie rozliczeniowym zrekompensuje cały obowiązkowy półroczny wymiar zajęć dodatkowych nauczyciela.

Nieobecności inne niż choroba

Dodatkowe zajęcia ulegają obniżeniu o 1 godzinę za każdy tydzień niezdolności nauczyciela do pracy. Przepisy nie precyzują co należy rozmieć pod pojęciem „niezdolność do pracy". Zatem należy przyjąć, że dotyczy to w praktyce przypadków niezdolności do pracy spowodowanej chorobą nauczyciela. Natomiast w innych sytuacjach nieobecności nauczyciela w pracy wymiar dodatkowych zajęć nie ulegnie obniżeniu. Inna usprawiedliwioną nieobecnością może być np. urlop bezpłatny, wychowawczy, szkoleniowy, okolicznościowy, dni opieki nad dzieckiem itp.

Przykład
Nauczyciel przebywał w okresie od 1 września 2009 r. do 15 października 2009 r. na urlopie bezpłatnym. Czy za ten okres nauczyciel powinien zrealizować dodatkowe zajęcia?
Nauczyciel korzystający z urlopu bezpłatnego lub innych urlopów albo dni wolnych od pracy z innych powodów powinien po powrocie do pracy zrealizować, opuszczone zajęcia. Czyli nauczyciel po powrocie do pracy powinien zrealizować odpowiednio większą liczbę godzin zajęć w okresie od 16 października do końca okresu rozliczeniowego. Jednak prawidłowym wydaje się przyjęcie, iż realizacja opuszczonych, dodatkowych zajęć z tytułu innej nieobecności niż choroba nauczyciela powinna nastąpić wyłącznie w przypadkach, gdy taka nieobecność trwa krótko. Trudno bowiem wyobrazić sobie, żeby nauczyciel po powrocie do pracy w lutym 2010 r. zrealizował wszystkie dodatkowe zajęcia w przypadku urlopu bezpłatnego trwającego np. w okresie 1 wrzesień 2009 r. - 31 styczeń 2010 r.

Nieobecność powyżej pięciu dni

W sytuacji usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela wynikającej z niezdolności do pracy,
wymiar dodatkowych zajęć ulega obniżeniu o 1 godzinę za każdy tydzień niezdolności nauczyciela do pracy, w półrocznym okresie rozliczeniowym (art. 42 ust. 3c Karty Nauczyciela). Z uwagi na to, iż nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy (art. 42c ust. 1 Karty Nauczyciela), za tydzień usprawiedliwionej nieobecności z powodu niezdolności do pracy trzeba rozumieć pięć dni roboczych. W rozliczeniu półrocznym należy zatem sumować nieobecności nauczyciela z powodu niezdolności do pracy trwające krócej niż tydzień i za każde pięć dni obniżać wymiar dodatkowych zajęć o 1 godzinę. Nieobecność krótsza niż tydzień (nawet jeśli jest to niezdolność do pracy) nie jest podstawą do obniżenia wymiaru.

Przykład
Pani Ania - nauczycielka w szkole podstawowej zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy chorowała w okresie 30 listopad - 9 grudzień 2009 r. oraz 7-10 styczeń 2010 r. Jak obliczyć wymiar godzin dodatkowych ulegających obniżeniu z tytułu tej nieobecności nauczycielki w pracy?

W okresie 30 listopad- 9 grudzień 2009 r. Pani Ania miała łącznie do przepracowania 8 dni roboczych a w okresie 7-10 styczeń 2010 r. - 2 dni robocze. Łącznie stanowi to 10 dni roboczych. Jeśli zatem nauczycielka realizuje 1 godzinę tygodniowo zajęć dodatkowych to w całym okresie rozliczeniowym wymiar dodatkowych zajęć należy obniżyć o 2 godziny (1 godzina na 5 dni roboczych).

Nieobecność do pięciu dni

W przypadku, gdy nauczyciel nieobecny jest w pracy z powodu choroby łącznie do pięciu dniu w całym okresie rozliczeniowym należy przyjąć, iż wymiar dodatkowych zajęć nie ulegnie obniżeniu.

Przykład
Pełnozatrudniony nauczyciel gimnazjum nieobecny był w pracy z powodu choroby w okresie od 14 do 18 października 2009 r. oraz od 15 do 21 lutego 2010 r. Łącznie przez 8 dni roboczych. Wymiar dodatkowych zajęć ulegnie zatem obniżeniu jedynie o 1 godzinę. Nieobecność w pracy w wymiarze 3 dni nie stanowi podstawy do obniżenia godzin karcianych o następną godzinę.

Praca dodatkowa w niższym lub wyższym wymiarze

Zajęcia dodatkowe rejestrowane są i rozliczane w okresach półrocznych (art. 42 ust. 7a pkt 2 Karty Nauczyciela). Oznacza to, iż zajęcia dodatkowe zrealizowane w wyższym wymiarze (lub niższym wymiarze) powinny zostać rozliczone w pierwszym półroczu.

Przykład
Nauczyciel zrealizował 2 godziny więcej zajęć dodatkowych w pierwszym półroczu. Czy można te godziny przenieść na następny okres rozliczeniowy?
Przepisy nie przewidują możliwości przeniesienia dodatkowych zajęć na następny okres rozliczeniowy. Godziny te powinny zostać rozliczone w pierwszym półroczu. Dotyczy to również zajęć zrealizowanych w wymiarze niższym. Nie ma możliwości zobowiązania nauczyciela do realizacji takich zajęć w odpowiednio większej liczbie w następnym okresie rozliczeniowym.

Zasady odpracowania dodatkowych zajęć

W przypadku, gdy nauczyciel nie zrealizował dodatkowych zajęć z powodu nieobecności innej niż choroba lub nieobecności z powodu niezdolności do pracy w wymiarze do 5 dni musi odpracować te zajęcia. Sposób odpracowania dodatkowych zajęć pozostaje do rozstrzygnięcia w danej placówce.
Nauczyciel może np. zorganizować w dzień kiedy przypadają jego zajęcia zamiast 1 godziny 2 godziny zajęć lub uzgodnić z dyrektorem szkoły i uczniami inny termin realizacji tych zajęć. Godziny karciane można odpracować również w inny sposób np. poprzez udział w charakterze opiekuna w wycieczce, wyjściu z uczniami do kina, teatru.

Przykład
Nauczycielka języka polskiego zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy prowadzi w środy 1 godzinę zajęć dodatkowych - przygoda z książką. W listopadzie nauczycielka była nieobecna w szkole przez trzy dni od poniedziałku do środy z powodu choroby.
Dodatkowe niezrealizowane zajęcia w środę po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły nauczycielka odpracowała w formie przygotowania uczniów do apelu związanego ze świętem szkoły.

Podstawa prawna:

  • art. 7 ust. 2, art. 42 ust. 2, ust. 3b, ust. 3c, ust. 7a, art. 42c ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.),
  • rozporządzenie MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432, ze zm.).


Zamow - awans zawodowy

 

 

 

O poradniku
Zapis na e-letter
Dyrektor szkoły - Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego - Wniosek o rozpoczęcie stażu na mianowanego - Prawo oświatowe - Emerytury dla nauczycieli
Zastosuj w swojej placówce interpretacje Karty Nauczyciela dotyczące takich zagadnień jak: emerytura nauczyciela, dodatek za wysługę lat, odprawy dla nauczyciela, urlop dla poratowania zdrowia i urlop wypoczynkowy nauczyciela.