Czwartek, 24 kwietnia 2014
Hasło:
Interpretacje Karty Nauczyciela i przepisów prawa oświatowego dla praktyków
Wyszukiwarka

na stronie www
w poradniku

Kampanie reklamowe obsuguje Bizon Media

BizOn Media ul. Altowa 2,
02-386 Warszawa
tel. (022) 592 45 95
fax. (022) 489 42 18
info@bizonmedia.pl
http://www.bizonmedia.pl
Awans zawodowy nauczyciela

Termin zakończenia stażu nauczyciela

[2009-02-06]

Pytanie: Jak ustalić termin zakończenia stażu nauczycielce przebywającej na urlopie macierzyńskim i zwolnieniu lekarskim?

Odpowiedź: Jeśli nieobecność nauczyciela w pracy z ww. przyczyn była krótsza niż miesiąc to staż nauczyciela nie ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy dłuższej niż miesiąc, a krótszej niż rok, z dniem powrotu do pracy jego staż ulega przedłużeniu z mocy prawa o czas trwania tej nieobecności.
Jeżeli np. w trakcie odbywania stażu na stopień nauczyciela mianowanego, nauczyciel przez 5 miesięcy nieprzerwanie przebywał na zwolnieniu lekarskim, to staż nauczyciela zostanie przedłużony o czas trwania tej nieobecności, tj. o 5 miesięcy. Pamiętaj, że liczy się tylko okresy nieobecności nauczyciela w pracy trwające nieprzerwanie dłużej niż miesiąc. Nie sumujesz wszystkich okresów nieobecności trwających krócej niż miesiąc. Jeśli okres nieobecności nie przekracza jednego miesiąca, jest on zaliczany do okresu stażu.

Nieobecność dłuższa niż rok = przerwanie stażu

Jeżeli nieobecność nauczyciela w pracy z ww. przyczyn jest dłuższa niż rok, staż nauczyciela nie przedłuża się o okres tej nieobecności, lecz ulega przerwaniu. Nauczyciel zobowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

Staż przedłuża się automatycznie

Do przedłużenia stażu nie jest wymagana zgoda dyrektora szkoły ani wniosek nauczyciela. W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy dłuższej niż miesiąc a krótszej niż rok, staż nauczyciela ulega przedłużeniu z mocy prawa, a Ty musisz jedynie ustalić, termin jego zakończenia. Powinieneś również pisemnie poinformować nauczyciela, o ile przedłuża się jego staż. Dopiero bowiem po zakończeniu stażu nauczyciela możesz dokonać jego oceny dorobku zawodowego. Aby nie popełnić błędu co do terminu zakończenia stażu przez nauczyciela wylicz go, dodając do planowanego terminu zakończenia stażu (gdy nauczyciel rozpocznie staż 1 września jest to 31 maj) okres nieobecności nauczyciela w pracy dłuższy niż miesiąc.

PRZYKŁAD
Pan Krzysztof od 1 września 2006 r. odbywał staż na stopień nauczyciela mianowanego. W okresie stażu nieprzerwanie przez 24 tygodnie przebywał na zwolnieniu lekarskim. Jego staż uległ więc przedłużeniu o 24 tygodnie. Jeśli termin zakończenia stażu przypadał na 31 maja 2009 r., to po przedłużeniu stażu o 24 tygodnie staż ten zakończy się 15 listopada 2009 r.

Błędne ustalenie terminu zakończenia stażu

Jeżeli błędnie ustalisz termin zakończenia stażu i dokonasz oceny dorobku zawodowego nauczyciela zanim zakończy on staż, wówczas organ sprawujący nadzór pedagogiczny może stwierdzić nieważności podjętej przez Ciebie czynności polegającej na ustaleniu oceny dorobku zawodowego.

Przerwanie stażu przed 31 sierpnia 2004r. - inne zasady ustalania terminu zakończenia

Jeżeli przerwa w stażu nastąpiła przed 31 sierpnia 2004 r., wówczas mają zastosowanie przepisy wcześniej obowiązujące - czyli art. 9d ust. 3 i 3a oraz ust. 4 ustawy - Karta Nauczyciela. Zgodnie z tymi przepisami staż przerywało się w przypadku nieobecności nauczyciela w szkole z powodu:
1) czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
2) zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy oraz
3) urlopu innego niż urlop wypoczynkowy,
trwającej łącznie dłużej niż 3 miesiące.

Podstawa prawna:

  • art. 9d ust. 3 i 3a, ust. 5, art. 9 h ust. 1 pkt 1 i ust. 2, ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U z 2006 r. Nr 97, poz.674 ze zm.).

eletter - awans zawodowy


Jeśli chcesz wiedzieć jak przeprowadzić awans zawodowy nauczyciela bez zastrzeżeń Kuratora, kliknij poniższy przycisk

Zamow - awans zawodowy

 

O poradniku
Zapis na e-letter
Dyrektor szkoły - Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego - Wniosek o rozpoczęcie stażu na mianowanego - Prawo oświatowe - Emerytury dla nauczycieli
Zastosuj w swojej placówce interpretacje Karty Nauczyciela dotyczące takich zagadnień jak: emerytura nauczyciela, dodatek za wysługę lat, odprawy dla nauczyciela, urlop dla poratowania zdrowia i urlop wypoczynkowy nauczyciela.