Czwartek, 24 kwietnia 2014
Hasło:
Interpretacje Karty Nauczyciela i przepisów prawa oświatowego dla praktyków
Wyszukiwarka

na stronie www
w poradniku

Kampanie reklamowe obsuguje Bizon Media

BizOn Media ul. Altowa 2,
02-386 Warszawa
tel. (022) 592 45 95
fax. (022) 489 42 18
info@bizonmedia.pl
http://www.bizonmedia.pl
Urlop dla poratowania zdrowia

Urlop dla poratowania zdrowia nie chroni przed zwolnieniem z pracy!

[2009-02-09]

Pytanie: W związku ze zmniejszeniem liczby klas ulega zmniejszeniu liczba godzin języka niemieckiego do 6. Jedyna nauczycielka tego przedmiotu zatrudniona na podstawie mianowania zatrudniona wymiarze 16/18 etatu przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia do 20 czerwca 2008 r. Czy mogę wypowiedzieć jej umowę z art. 20 Karty Nauczyciela i przenieść w stan nieczynny lub rozwiązać umowę i wypłacić 6-miesięczną odprawę? Czy mogę to zrobić do 30 maja 2008 r., a jeśli nie - to jak uporać się z tym problemem?

Odpowiedź: Z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania można rozwiązać stosunek pracy w razie zmian organizacyjnych lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy. Urlop dla poratowania zdrowia nie stanowi przeszkody do wypowiedzenia stosunku pracy nauczycielowi w trybie art. 20 Karty Nauczyciela.

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem mianowanym - wyłącznie w sytuacjach wskazanych w Karcie Nauczyciela

Przepisy ustawy - Karta Nauczyciela w zakresie podstawy i trybu rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielami zatrudnionymi na podstawie mianowania zawiera regulacje wyczerpujące i zupełne. Stosunek pracy z takim nauczycielem można rozwiązać m.in. w razie zmian organizacyjnych lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy. Rozwiązanie stosunku pracy następuje z końcem roku szkolnego, (czyli 31 sierpnia) po 3-miesięcznym okresie wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy w tym trybie nauczycielowi mianowanemu przysługuje odprawa w wysokości 6-miesiecznego wynagrodzenia zasadniczego. Na wniosek nauczyciela można go również z nowym rokiem szkolnym przenieść w 6-miesięczny stan nieczynny. Po upływie tego okresu stosunek pracy z nauczycielem wygasa.

Wypowiedzenie stosunku pracy - również w okresie urlopu dla poratowania zdrowia

W okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela, np. przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia, możliwe jest wypowiedzenie stosunku pracy z nauczycielem w trybie art. 20 Karty Nauczyciela. Nie znajduje w takiej sytuacji zastosowania przepis Kodeksu pracy stanowiący ochronę pracowników w trakcie usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

SN: Urlop zdrowotny nie uchroni nauczyciela mianowanego przed wypowiedzeniem

W przypadku istnienia podstaw do rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem mianowanym z przyczyn wskazanych w art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela nie stosuje się art. 41 Kodeksu pracy (uchwała SN z 7 grudnia 2006 r.).

Podstawa prawna:

  • art. 41 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.),
  • art. 20 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 5c ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.).

Orzecznictwo:

  • uchwała SN z 7 grudnia 2006 r. I PZP 4/06, OSNP2007/7-8/89.

eletter - poratowanie zdrowia


W jakich sytuacjach mozna udzielić urlop dla poratowania zdrowia? Dowiedz się i kliknij poniższy przycisk

Zamow - awans zawodowy

 

O poradniku
Zapis na e-letter
Dyrektor szkoły - Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego - Wniosek o rozpoczęcie stażu na mianowanego - Prawo oświatowe - Emerytury dla nauczycieli
Zastosuj w swojej placówce interpretacje Karty Nauczyciela dotyczące takich zagadnień jak: emerytura nauczyciela, dodatek za wysługę lat, odprawy dla nauczyciela, urlop dla poratowania zdrowia i urlop wypoczynkowy nauczyciela.