Czwartek, 24 kwietnia 2014
Hasło:
Interpretacje Karty Nauczyciela i przepisów prawa oświatowego dla praktyków
Wyszukiwarka

na stronie www
w poradniku

Kampanie reklamowe obsuguje Bizon Media

BizOn Media ul. Altowa 2,
02-386 Warszawa
tel. (022) 592 45 95
fax. (022) 489 42 18
info@bizonmedia.pl
http://www.bizonmedia.pl
Urlop wypoczynkowy nauczyciela

Urlop wypoczynkowy dyrektora szkoły i wicedyrektora szkoły

[2009-02-05]

Pytanie: Czy dyrektorowi szkoły i wicedyrektorowi szkoły przysługuje taki sam wymiar urlopu wypoczynkowego jak nauczycielowi? Jeżeli w trakcie wakacji zaplanowane są dużych wymiarów remonty szkoły, obecność dyrektora szkoły lub wicedyrektora szkoły jest w tym czasie konieczna, jak należy rozwiązać problem wykorzystania urlopów przez ww. osoby funkcyjne?

Odpowiedź: Dyrektorowi szkoły i wicedyrektorowi szkoły przysługuje urlop wypoczynkowy w okresie ferii i w czasie ich trwania w takim samym wymiarze jak nauczycielowi. W sytuacji wykonywania zadań zleconych, inwestycji lub remontów na polecenie organu prowadzącego lub za jego zgodą w okresie ferii, przysługuje im urlop uzupełniający w trakcie roku szkolnego w wymiarze do 8 tygodni.

Urlop wypoczynkowy w okresie ferii - również dla dyrektora i wicedyrektora szkoły

Każdemu nauczycielowi zatrudnionemu w szkole feryjnej przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii letnich i zimowych oraz w czasie ich trwania. Nauczyciel może być zobowiązany do wykonywania w okresie nie dłuższym niż 7 dni w okresie urlopu następujących czynności:
1) przeprowadzania egzaminów,
2) prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowanie nowego roku,
3) opracowania szkolnego zestawu programów i uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym.

Ponadto w szkole feryjnej nauczyciel ma prawo do nieprzerwanego co najmniej 4-tygodniowego urlopu wypoczynkowego. Dyrektor szkoły i wicedyrektor to również nauczyciele zatrudnieni w szkole, dlatego mają oni prawo do urlopu wypoczynkowego w okresie ferii letnich i zimowych, w tym nieprzerwanego co najmniej 4-tygodniowego urlopu. Prawa tego nie może pozbawić ich nawet organ prowadzący.

Dyrektor i wicedyrektor mogą zostać zobowiązani do pracy w okresie ferii

Dyrektor szkoły lub wicedyrektor szkoły mogą zostać zobowiązani do wykonania na polecenie organu prowadzącego szkołę (gmina, powiat, urząd marszałkowski) zadań zleconych przez ten organ. Mogą także za zgodą organu prowadzącego zostać zobligowani do przeprowadzenia w szkole inwestycji lub kapitalnych remontów. W tej sytuacji urlop wypoczynkowy dyrektora szkoły jest przerwany. Jednakże nawet w sytuacji, gdy organ prowadzący zobowiąże dyrektora szkoły lub wicedyrektora szkoły do wykonywania zadań zleconych lub wyrazi zgodę na prowadzenie inwestycji i remontów w szkole, mają oni prawo do co najmniej 4-tygodniowego nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego w okresie ferii.

Za pracę w czasie ferii - urlop uzupełniający

W razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub w części w czasie ferii szkolnych przez dyrektora szkoły lub wicedyrektora szkoły z powodu wykonywania zadań na polecenie lub za zgodą organu prowadzącego przysługuje im urlop uzupełniający w ciągu roku szkolnego w wymiarze do 8 tygodni. (Dyrektorowi urlopu uzupełniającego udziela organ prowadzący, a wicedyrektorowi - dyrektor szkoły).

PRZYKŁAD
W sytuacji, gdy dyrektor szkoły nie wykorzysta co najmniej 8 tygodni urlopu w roku kalendarzowym, ze względu na remont szkoły będzie przysługiwał mu urlop uzupełniający do tych 8 tygodni, np. remont trwał przez okres: tydzień czerwca i cały lipiec. Dyrektor szkoły zatem wykorzystał jedynie 2 tygodnie urlopu w okresie ferii zimowych i 4 tygodnie w okresie ferii letnich (sierpień), czyli łącznie 6 tygodni. Urlop uzupełniający przysługuje mu w wymiarze 2 tygodni (czyli uzupełnienie pomiędzy 8 tygodni, które powinny być wolne, a faktycznie wolnymi tylko 6 tygodniami).

Urlop uzupełniający będzie przysługiwał tylko w sytuacji wykorzystania urlopu wypoczynkowego w wymiarze mniejszym niż 8 tygodni w roku kalendarzowym.

PRZYKŁAD
Dyrektor szkoły podstawowej prowadził w okresie ferii letnich za zgodą organu prowadzącego - gminy remont dachu szkoły przez 2 tygodnie. Czy przysługuje mu urlop uzupełniający, jeżeli przez pozostały okres ferii przebywał na urlopie oraz korzystał z urlopu w czasie ferii zimowych?
Urlop nie przysługuje. Łącznie dyrektor szkoły wykorzystał w okresie ferii zimowych i letnich 8 tygodni urlopu wypoczynkowego w roku, a zatem nie przysługuje mu prawo do urlopu uzupełniającego w ciągu roku szkolnego, mimo iż w okresie 2 tygodni ferii letnich prowadził remont w szkole.

Polecenie pracy musi być wydane przez organ prowadzący

Polecenie wykonywania pracy lub zgoda organu prowadzącego na nią dotyczy zarówno dyrektora szkoły, jak i wicedyrektora szkoły. Nie jest zatem wystarczające, że wicedyrektor prowadzi np. remont na polecenie dyrektora szkoły. Jeżeli dyrektor szkoły lub wicedyrektor szkoły nie wykażą, że otrzymali polecenie lub zgodę organu prowadzącego, nie będą mogli skorzystać z urlopu uzupełniającego w okresie roku szkolnego.

Podstawa prawna:

  • art. 64 ust. 1, ust. 2, ust. 4, art. 66 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.).

eletter - urlop


Zaplanuj urlop wypoczynkowy zgodnie z prawem i kliknij ponizszy przycisk

Zamow - awans zawodowy

 

O poradniku
Zapis na e-letter
Dyrektor szkoły - Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego - Wniosek o rozpoczęcie stażu na mianowanego - Prawo oświatowe - Emerytury dla nauczycieli
Zastosuj w swojej placówce interpretacje Karty Nauczyciela dotyczące takich zagadnień jak: emerytura nauczyciela, dodatek za wysługę lat, odprawy dla nauczyciela, urlop dla poratowania zdrowia i urlop wypoczynkowy nauczyciela.