Niedziela, 20 kwietnia 2014
Hasło:
Interpretacje Karty Nauczyciela i przepisów prawa oświatowego dla praktyków
Wyszukiwarka

na stronie www
w poradniku

Kampanie reklamowe obsuguje Bizon Media

BizOn Media ul. Altowa 2,
02-386 Warszawa
tel. (022) 592 45 95
fax. (022) 489 42 18
info@bizonmedia.pl
http://www.bizonmedia.pl
Urlop wypoczynkowy nauczyciela

Uzupełniający urlop wypoczynkowy nauczyciela za pobyt w szpitalu w okresie wakacji

[2009-02-06]

Pytanie: Nauczycielka jest w 4. miesiącu ciąży i przebywa w szpitalu. Czy okres pobytu w szpitalu wydłuża urlop wypoczynkowy nauczycielki (przysługuje jej 8 tygodni) o czas pobytu w szpitalu?

Odpowiedź: Pobyt nauczycielki w szpitalu to okres niezdolności do pracy traktowany na równi z niezdolnością do pracy na skutek choroby. Nauczycielka nie mogła w tym czasie wykorzystać urlopu wypoczynkowego, a zatem za ten okres przysługuje jej uzupełniający urlop wypoczynkowy. Jednak nauczyciel ma prawo do takiego urlopu tylko jeżeli w czasie ferii zimowych i letnich nie wykorzystał łącznie co najmniej 8 tygodni urlopu.

Urlop nauczyciela placówki feryjnej - tylko w okresie ferii letnich i zimowych

Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Okres ferii letnich i zimowych jest zatem jedynym możliwym terminem wykorzystania urlopu wypoczynkowego przez nauczyciela zatrudnionego w placówce feryjnej.

W razie choroby nauczyciel ma prawo do urlopu uzupełniającego

Jeśli nauczyciel nie wykorzystał w czasie trwania ferii należnego mu urlopu wypoczynkowego z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, urlopu macierzyńskiego, odbywania ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego, ma on prawo do uzupełniającego urlopu wypoczynkowego (tzn. do urlopu w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni) - w trakcie roku szkolnego. Jednak taki urlop przysługuje nauczycielowi wyłącznie, gdy podczas ferii zimowych i letnich nie wykorzystał łącznie przynajmniej 8 tygodni urlopu.


SN: Nauczyciel wykorzystał co najmniej 8 tygodni - urlop uzupełniający nie przysługuje

Wykorzystanie przez nauczyciela urlopu wypoczynkowego w rozmiarze 8 tygodni w ciągu roku szkolnego uniemożliwia przyznanie mu prawa do uzupełniającego urlopu wypoczynkowego z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą w czasie korzystania z urlopu (wyrok SN z 2 września 1998 r.).

Pobyt nauczyciela w szpitalu traktuje się jak niezdolność do pracy z powodu choroby. Ponieważ nauczyciel nie mógł w tym czasie wykorzystać urlopu wypoczynkowego, dlatego za ten okres przysługuje mu uzupełniający urlop wypoczynkowy.

Prawo do urlopu uzupełniającego ustala się po zakończeniu ferii zimowych i letnich

Ustalenie prawa do uzupełniającego urlopu wypoczynkowego może nastąpić dopiero po zakończeniu ferii zimowych i letnich. Nauczyciel ten nabędzie uprawnienie do urlopu uzupełniającego, jeżeli nie wykorzysta 8 tygodni urlopu w czasie trwania ferii letnich i zimowych. Jeśli natomiast w trakcie ferii wykorzysta 8 tygodni urlopu, nie będzie mu przysługiwało prawo do urlopu uzupełniającego.

PRZYKŁAD
Nauczyciel matematyki przebywał od 1 stycznia 2008 r. do 5 marca 2008 r. na zwolnieniu lekarskim. Liczbę dni urlopu uzupełniającego, który ewentualnie przysługuje temu nauczycielowi, można ustalić dopiero po zakończeniu ferii letnich w 2008 r. Nauczyciel korzystał z urlopu wypoczynkowego w okresie ferii letnich, czyli przez 71 dni. Chorował tylko w czasie ferii zimowych. A zatem nie będzie miał prawa do urlopu uzupełniającego, bowiem wykorzystał urlop w wymiarze co najmniej 8 tygodni (56 dni). Jeżeli np. nauczyciel chorowałby podczas ferii zimowych oraz od początku wakacji do końca lipca, wówczas miałby prawo do urlopu uzupełniającego w wymiarze 25 dni kalendarzowych (56 dni - 31 dni urlopu wykorzystanego w sierpniu).

Podstawa prawna:

  • art. 64 ust. 1, art. 66 ust. 1ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.).

Orzecznictwo:

  • wyrok SN z 2 września 1998 r., I PKN 298/98, OSNP 1999/18/584.

eletter - urlop


Zaplanuj urlop wypoczynkowy zgodnie z prawem i kliknij ponizszy przycisk

Zamow - awans zawodowy

 

O poradniku
Zapis na e-letter
Dyrektor szkoły - Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego - Wniosek o rozpoczęcie stażu na mianowanego - Prawo oświatowe - Emerytury dla nauczycieli
Zastosuj w swojej placówce interpretacje Karty Nauczyciela dotyczące takich zagadnień jak: emerytura nauczyciela, dodatek za wysługę lat, odprawy dla nauczyciela, urlop dla poratowania zdrowia i urlop wypoczynkowy nauczyciela.