Niedziela, 20 kwietnia 2014
Hasło:
Interpretacje Karty Nauczyciela i przepisów prawa oświatowego dla praktyków
Wyszukiwarka

na stronie www
w poradniku

Kampanie reklamowe obsuguje Bizon Media

BizOn Media ul. Altowa 2,
02-386 Warszawa
tel. (022) 592 45 95
fax. (022) 489 42 18
info@bizonmedia.pl
http://www.bizonmedia.pl
Zatrudnianie i zawalnianie

Zatrudnienie nauczyciela bez kwalifikacji

[2009-02-09]

Pytanie: Nauczyciel języka angielskiego w związku z wyjazdem z kraju zrezygnował w sierpniu z pracy w mojej szkole. Nie mam teraz możliwości pozyskania nowego nauczyciela i chcę powierzyć te godziny (język angielski) dwóm nauczycielom zatrudnionym w szkole - jako godziny ponadwymiarowe. Ale jest jeden problem, jeden z nich jest nauczycielem geografii i w tym roku ukończy dopiero studia licencjackie, dające uprawnienia do nauczania języka angielskiego. Czy w przypadku przydzielania godzin ponadwymiarowych temu nauczycielowi (nauczyciel mianowany) również muszę wystąpić o zgodę do kuratora oświaty? Z jakiej stawki wynagradzać tego nauczyciela za zajęcia języka angielskiego?

Odpowiedź: Dyrektor szkoły nie może w ramach godzin ponadwymiarowych powierzać nauczycielowi zajęć dydaktyczno-wychowawczych, do których prowadzenia nauczyciel nie posiada wymaganych kwalifikacji.

Dyrektor szkoły nawiązuje z nauczycielem stosunek pracy odpowiednio na podstawie umowy o pracę lub mianowania na stanowisku zgodnym z posiadanymi przez nauczyciela kwalifikacjami oraz zgodnie z posiadanym przez nauczyciela stopniem awansu zawodowego (art. 11 ustawy - Karta Nauczyciela). Godziny ponadwymiarowe nauczycieli, jako godziny powoływane wyłącznie w szczególnych wypadkach (podyktowanych koniecznością realizacji programu nauczania lub zapewnienia opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych), wynikają z obowiązku realizacji przez szkoły ramowych planów nauczania. Oznacza to, że tak jak godziny przydzielane nauczycielowi w ramach pensum, nauczycielowi danej specjalności można przydzielić w ramach godzin ponadwymiarowych tylko zajęcia, do których prowadzenia posiada on wymagane kwalifikacje.

Zatrudnienie nauczyciela nieposiadającego wymaganych kwalifikacji możliwe jest wyłącznie w przypadku łącznego wystąpienia następujących przesłanek (art. 10 ust. 7, 8, 9 i 10 ustawy - Karta Nauczyciela):
1. zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, w tym w trakcie roku szkolnego,
2. braku możliwości zatrudnienia osoby posiadającej wymagane kwalifikacje,
3. wyrażenia zgody przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny na zatrudnienie nauczyciela nieposiadającego wymaganych kwalifikacji.

Warunki zatrudnienia nauczyciela bez kwalifikacji:

1. uzyskanie zgody organu sprawującego nadzór pedagogiczny (kuratora oświaty),
2. umowa o pracę na czas określony,
3. brak możliwości odbywania awansu zawodowego,
4. wynagrodzenie przysługuje jak nauczycielowi stażyście, bez względu na stopień awansu jaki nauczyciel posiada.

Nauczycielowi można powierzyć wyłącznie nauczanie takiego przedmiotu lub prowadzenie takich zajęć, do których posiada wymagane kwalifikacje. W przypadku wskazanym w pytaniu należy zatem wystąpić obecnie o zgodę do kuratora oświaty na zatrudnienie nauczyciela bez kwalifikacji. Po uzyskaniu zgody należy podpisać umowę na czas określony z tym nauczycielem (np. do końca roku szkolnego), w wymiarze ustalonym odpowiednio do liczby godzin zajęć języka angielskiego, wskazując jako podstawę prawną art. 10 ust. 7, 9 i 10 ustawy - Karta Nauczyciela. Jeżeli będzie to dotyczyć wskazanego tu nauczyciela mianowanego, uczącego geografii, to druga umowa zawarta z tym nauczycielem na warunkach wskazanych wyżej pozwoli ustalić mu wynagrodzenie na poziomie wynagrodzenia nauczyciela stażysty, mimo, że nauczyciel posiada stopień awansu nauczyciela mianowanego. Nie można natomiast przydzielić temu nauczycielowi godzin języka angielskiego, jako godzin ponadwymiarowych.

Podstawa prawna:

  • art. 11, art. 10 ust. 7-10, art. 35 ust. 1, 2 i 3 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.).

eletter - zwalnianie


Zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli podlega weryfikacji Kuratora Oświaty. Poznaj dobre praktyki i przykłady klikając poniższy przycisk

Zamow - awans zawodowy

 

O poradniku
Zapis na e-letter
Dyrektor szkoły - Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego - Wniosek o rozpoczęcie stażu na mianowanego - Prawo oświatowe - Emerytury dla nauczycieli
Zastosuj w swojej placówce interpretacje Karty Nauczyciela dotyczące takich zagadnień jak: emerytura nauczyciela, dodatek za wysługę lat, odprawy dla nauczyciela, urlop dla poratowania zdrowia i urlop wypoczynkowy nauczyciela.