Czwartek, 24 kwietnia 2014
Hasło:
Interpretacje Karty Nauczyciela i przepisów prawa oświatowego dla praktyków
Wyszukiwarka

na stronie www
w poradniku

Kampanie reklamowe obsuguje Bizon Media

BizOn Media ul. Altowa 2,
02-386 Warszawa
tel. (022) 592 45 95
fax. (022) 489 42 18
info@bizonmedia.pl
http://www.bizonmedia.pl
Zatrudnianie i zawalnianie

Zwolnienie w trybie art. 20 nauczyciela, który nabył prawo do emerytury

[2010-07-07]

Pytanie: Nauczycielka zatrudniona na podstawie mianowania nabyła prawo do emerytury, lecz na swój wniosek zawiesiła jej pobieranie. W roku szkolnym 2010/2011 mam dla niej tylko 12/18 etatu. Nauczycielka nie wyraża zgody na obniżenie wymiaru i nie chce też przejść na emeryturę. Czy mogę zastosować art. 20 KN?

Odpowiedź: Tak, z nauczycielem można rozwiązać stosunek pracy w trybie art. 20 Karty Nauczyciela.

Brak godzin dla nauczyciela mianowanego - uzupełnianie pensum, ograniczenie zatrudnienia lub rozwiązanie umowy

Jeśli na etapie planowania organizacji pracy szkoły na następny rok kalendarzowy okaże się, iż dla danego nauczyciela z uwagi na:
1) częściową likwidację szkoły,
2) zmiany organizacyjne powodujące zmniejszenie liczby oddziałów w szkole,
3) zmiany planu nauczania
zabraknie liczby godzin tak, aby mógł realizować pełny wymiar w danej szkole, organ prowadzący może nałożyć na nauczyciela obowiązek podjęcia pracy w innej szkole na tym samym lub innym stanowisku w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć lub dyrektor szkoły może ograniczyć wymiar zatrudnienia (art. 20 ust. 1 pkt 2 i art. 22 Karty Nauczyciela) - dotyczy to nauczyciela zatrudnionego przez mianowanie. Jeśli nauczyciel nie wyraża zgody na ograniczenie zatrudnienia - z nauczycielem rozwiązuje się stosunek pracy w trybie art. 20 Karty Nauczyciela. W przypadku rozwiązania stosunku pracy w tym trybie nauczycielowi przysługuje odprawa (art. 20 ust. 2 Karty Nauczyciela).

Ochrona przed wypowiedzeniem przestaje obowiązywać, gdy pracownik nabywa uprawnienia emerytalne

Ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę obejmuje pracownika, któremu do osiągnięcia wieku emerytalnego brakuje nie więcej niż 4 lata - jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu osiągnięcie prawa do emerytury (art. 39 Kodeksu pracy).
Należy jednak podkreślić, że:
1) wiek emerytalny nie jest dla wszystkich pracowników jednakowy - niektóre grupy zawodowe są uprawnione do przechodzenia na emeryturę w obniżonym wieku, oraz
2) ochrona przedemerytalna ustaje w momencie nabycia przez pracownika uprawnień emerytalnych - choćby z nich nie korzystał oraz w sytuacji, gdy świadczenie emerytalne jest świadczeniem wcześniejszym.

Podstawa prawna:

  • art. 20, art. 22 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.),
  • art. 39 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).


Zamow - awans zawodowy

 


Zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli podlega weryfikacji Kuratora Oświaty. Poznaj dobre praktyki i przykłady klikając poniższy przycisk

Zamow - awans zawodowy

 

O poradniku
Zapis na e-letter
Dyrektor szkoły - Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego - Wniosek o rozpoczęcie stażu na mianowanego - Prawo oświatowe - Emerytury dla nauczycieli
Zastosuj w swojej placówce interpretacje Karty Nauczyciela dotyczące takich zagadnień jak: emerytura nauczyciela, dodatek za wysługę lat, odprawy dla nauczyciela, urlop dla poratowania zdrowia i urlop wypoczynkowy nauczyciela.